اخرا هرمزگان .کربنات کلسیم.تالک

اخرا هرمزگان .کربنات کلسیم.تالک

                                                         اخرا درجه یک هرمزگان   

                                                         کربنات کلسیم با سفیدیه بالا 

                                                       تالک ممتاز دلیجان برای ایزوگام