اخرا.کربنات.تالک.باریت

اخرا.کربنات.تالک.باریت

                                                                            اخرا

                                                                           تالک

                                                                                                      کربنات 

                                                                                                                             باریت