پودر تالک ایزوگام کیفیت بالا

پودر تالک ایزوگام کیفیت بالا

پودر تالک به صورت فله بونکر

پودر تالک ک
پودر تالک به صورت فله بونکر