پودر کربنات کلسیم با خلوص بالا ۹۹در صد

پودر کربنات کلسیم با خلوص بالا ۹۹در صد

                                                                         تولید پودر کربنات کلسیم

                                                                                 با خلوص ۹۹ درصد در شرکت

                                                                                         پودرسازان خلیج فارس با دستگاه روز دنیا 

                                                                                                                             و پیشرفته