پودر کربنات کلسیم مش ۴۰۰

پودر کربنات کلسیم مش ۴۰۰

                                                        پودر کربنات کلسیم مش۴۰۰ 

          کاربر  درصنایع رنگ    

                                                                                            سفید نرم براق