پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

کربنات در مش های مختلف

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۵۰۰

۲۵۰۰