پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

                                 پودر کلسیم کربنات یکی از پرکاربردترین مواد معدنی است که در صنعت کاغذ، پلاستیک

                                    ، رنگ ه و پوشش هابه عنوان پرکننده و هم پوشش رنگی(به علت رنگ سفید مخصوصش) کاربرد دارد.