پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

                                                            تولید پودر کربنات کلسیم

                                                                       با انالیز یالای ۹۹ درصد در

                                                                                           شرکت پودرسازان خلیج فارس