پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

کربنات کلسیم در مش های مختلف با کیفیت بسیار عالی در 

در شرکت پودر سازان خلیج فارس تولید میگردد