کربنات

                                                                                              کربنات چیست

                                                        کربنات ماده ای است شیمیایی ، جامد ، کریستالی ، سفید رنگ و بی بو .

                                این ماده به صورت سنگ از ترکیب سخرها استخراج میشود که در ایران مهمترین منبع تولید آن

                             در کارخانه شرکت پودرسازان خلیج فارس  در استان مرکزی شهرستان دلیجان میباشد.