کربنات کلسیم چیست?

کربنات کلسیم چیست?

کربنات کلسیم چیست؟

                                             کربنات کلسیم به عنوان یک پرکننده ( fillr  ) در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. پرکننده ها به موادی گفته می شوند

                         که به مایعات و جامدات اضافه می شود تا یک یا چند تغییر بصورت افزایش مقاومت مکانیکی و خاصیت شکل پذریری  ،

                     کاهش و یا افزایش وزن مخصوص ، افزایش مقاومت حرارتی ، تغییر در غلظت و کاهش قیمت تمام شده می گردد .