کربنات کلسیم

                                                                            پودر کربنات کلسیم

                                                                                             تولید در مشهای

                                                                                                                ۲۰۰

                                                                                                        ۴۰۰

                                                                                                               ۶۰۰
                                                                                                       ۸۰۰

                                                                                                                ۱۵۰۰

                                                                                                     ۲۵۰۰