کربنات کلسیم

                                                           کربنات کلسیم

                                                      در مش ۲۰۰

                                                                         ۴۰۰

                                                                                 ۶۰۰

                                                                  ۸۰۰

                                                           ۱۵۰۰

                                                       ۲۵۰۰