کربنات

                                                                   کربنات

                                                                     بهترین پودر 

                                                                             با بهترین کیفیت

                                                                                        در مش های مختلف

                                   ۲۰۰
                                            ۴۰۰
                                                      ۶۰۰
                                                              ۸۰۰
                                                                      ۱۵۰۰
                                                                                  ۲۵۰۰