۲۶/۱۱/۱۳۹۷

باریت

۲۶/۱۱/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم
۲۶/۱۱/۱۳۹۷

باریت. پودرباریت. کربنات کلسیم. پودرکربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار. تالک.پودرتالک.بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.پودر کوتد. پودرکربنات کلسیم کوتد

۲۰/۱۱/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم پوشش دار

                                     پودر کربنات کلسیم           […]