۲۶/۱۲/۱۳۹۷

تالک.اخرا.باریت.کربنات کلسیم

۲۶/۱۲/۱۳۹۷

پودرکربنات کلسیم.باریت.تالک.پودرتالک.کربنات کلسیم.پودرباریت