اخرا

                                                                           تالک

                                                                                                      کربنات 

                                                                                                                             باریت

۲۴/۱۲/۱۳۹۷

اخرا.کربنات.تالک.باریت

                                                    […]
۱۳/۱۲/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم

                                                    […]
۱۱/۱۲/۱۳۹۷

کربنات کلسیم پوشش دار(کوتد)

                                                    […]
۲۶/۱۱/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم