شرکت پودرسازان خلیج فارس

تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی

موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع

چسب   رنگ ورزین  موادشیمیایی   کاغذ  فیلتر   سنگ مصنوعی و…….میباشد

۲۱/۰۶/۱۳۹۷

کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.پودرتالک ایزوگام

شرکت پودرسازان خلیج فارس تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع چسب   رنگ ورزین  موادشیمیایی   کاغذ  فیلتر   سنگ مصنوعی و…….میباشد
۲۰/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

                                                  تولید […]
۱۹/۰۶/۱۳۹۷

پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.پوششدار.تالک.بنتونیت.سیلیس.پودرتالک.پودرسیلیس.پودربنتونیت.اخراهرمز

کربنات کلسیم پوششدار                             کربنات کلسیم  شرکت پودرسازان خلیج فارس  موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع […]
۱۸/۰۶/۱۳۹۷

کربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.بنتونیت.باریت.پودرباریت.پودربنتونیت.پودرسیلیس.سیلیس.کربنات کلسیم پوششدار{کوتد}

شرکت پودرسازان خلیج فارس تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی ازقبیل کربنات کلسیم وکربنات کلسیم پوششدار(کوتد)