لطلب مسحوق کربونات الکالسیوم۰۸۶۴۴۴۳۳۸۲۱ الی ۲

۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷  عنوان موقع poodrkhalijfars.ir

کود ایران۰۰۹۸

مسحوق کربونات الکالسیم00989183657217

مسحوق کربونات الکالسیوم
۰۰۹۸۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

۱۱/۰۴/۱۳۹۸

مسحوق کربونات الکالسیوم ۰۰۹۸۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

لطلب مسحوق کربونات الکالسیوم۰۸۶۴۴۴۳۳۸۲۱ الی ۲ ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷  عنوان موقع poodrkhalijfars.ir کود ایران۰۰۹۸
۰۸/۰۴/۱۳۹۸

کربنات

۰۸/۰۴/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

کربنات کلسیم در مش های مختلف با کیفیت بسیار عالی در  در شرکت پودر سازان خلیج فارس تولید میگردد
۲۹/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

                                                   سابقه […]