قیمت تالک

تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

جهت استعلام قیمت تماس حاصل بفرمایید

مهندس علیرضا اصغری

۰۴/۱۰/۱۴۰۰

قیمت کربنات کلسیم۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ جهت استعلام قیمت تماس حاصل بفرمایید مهندس علیرضا اصغری
۰۳/۰۹/۱۴۰۰