کربنات کوتد

قیمت روز پودرکربنات کلسیم ساده

وپوشش دار کوتد ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید.

۰۹/۰۳/۱۴۰۱

قیمت روز پودرکربنات کلسیم

قیمت روز پودرکربنات کلسیم ساده وپوشش دار کوتد ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید.
۰۱/۱۰/۱۴۰۰

کوتدمش۲۵۰۰

۱۰/۰۹/۱۴۰۰

کوتد سفید یخچالی مخصوص صنایعpvc

۰۹/۰۹/۱۴۰۰

سفیدترین پودر کربنات کلسیم در ایران