کربنات کوتد

قیمت روز پودرکربنات کلسیم ساده

وپوشش دار کوتد ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید.

30/05/2022

قیمت روز پودرکربنات کلسیم

قیمت روز پودرکربنات کلسیم ساده وپوشش دار کوتد ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید.
22/12/2021

کوتدمش۲۵۰۰

01/12/2021

کوتد سفید یخچالی مخصوص صنایعpvc

30/11/2021

سفیدترین پودر کربنات کلسیم در ایران