پودر کربنات کلسیم مخصوص کارتن سازی

پودر کربنات کلسیم مخصوص کارتن سازی

                                                            پودرکربنات کلسیم

                                           مخصوص کارتن سازی

                                    با سفیدی ونرمی بالا