کربنات مخصوص لوله پلیکا

کربنات مخصوص لوله پلیکا

                                                           کربنات کلسیم 

                                                           با سفیدی و نرمی بالا

                                                                            مخصوص لوله پلیکا